about telfort

  • 25 November 2018
  • 0 replies
  • 35 views

Beste Medewerker van Sound cloud,
Ik spreek namens mij en vele andere luisteraars. Deze Streaming is geweldig, vele mogelijkheden bijna alle tracks van onze leefstijl(De Gabber) is wel te vinden. Deze streaming was geweldig, toen de reclames tijdens de tracks werden toegevoegd zo ontstond kleine irritaties . Oplossing daar voor is het pro account. Maar! Dat kan ik niet, vele andere mensen hebben het geprobeerd. Je moet namelijk betalen met een creditkart. Wie heeft dat nou, betreft de jongeren?! Betalen met ideaal of maandelijkse incasso zou een goedde oplossing zijn op dit probleem. Maar er zijn vele mensen, waar onder ik. Die niet voor pro account kunnen betalen en dus met de reclames moet doen. Nu komt mijn volgende punt! De reclames zijn vervelend en zwaar storend, ik en vele andere hebben gewoon irritaties aan vooral 1 reclame, we roepen al reclame voor dat die ├╝berhaupt afspeelt! Met name de reclame van Telfort! Wie had dat nou geacht, Van muziek op sound Cloud tot reclame luisteren op de bank! TELFORT is bij ons bijna elke dag gesprek van de dag. Wand we horen het de hele dag door, Stalken begint het zelfs telijken! In 10 minuten wel meer als 10 keer, een reclame 9/10 die van Telfort, Waar slaat dit op, WE ZIJN HET SPUUGZAT! Telford het gesprek van de dag, hoe zou het?! Omdat we deze reclame dag in, dag uit horen! Ik en spreek ik namen vele andere sound cloud luisteraars, worden er knetter gek van. En kunnen die vent in die reclame wel vervloeken!! We zouden graag minder reclames willen, we willen ook genieten van muziek, en niet na elke track, WIE HAD DAT NOU GEDACHT!
Hopelijk heb ik me standpunten en klachten goed duidelijk gemaakt! En word er wat aan gedaan!
Of moet het zo ver komen dat we een, WEG MET TELFORD handtekening petitie moet komen?
Hoe heb je dat nou gedacht, doe wat met onze serieuze klacht! Dank Namens luisteraars uit Nederland!


Dear Sound cloud employee,
I speak on behalf of me and many other listeners. This Streaming is great, many possibilities almost all tracks of our lifestyle (De Gabber) can be found. This streaming was great, when the commercials were added during the tracks, causing minor irritations. Solution for this is the pro account. But! I can not, many other people have tried it. You have to pay with a credit card. Who has that, are the young people ?! Paying with ideal or monthly collection would be a good solution to this problem. But there are many people, among whom I. Who can not pay for pro account and therefore have to do the advertising. Now comes my next point! The advertisements are annoying and very annoying, I and many others just irritate especially 1 advertising, we already advertise that it plays at all! In particular, the advertising of Telfort! Who would have thought so, From listening to music on sound Cloud to advertising on the couch! TELFORT is with us almost every day conversation of the day. Wand we hear it all day long, Stalking even starts! In 10 minutes more than 10 times, an advertisement 9/10 that of Telfort, What stores this, WE ARE THE SPOUT! Telford the talk of the day, how would it be ?! Because we hear this advertising day in, day out! I speak and I took many other sound cloud listeners, there are crazy about it. And can that guy curse in that ad! We would like to have fewer advertisements, we also want to enjoy music, and not after every track, WHO HAD THOUGHT THOUGHT!
Hopefully I have made clear my views and complaints! And something is done about it!
Or should it be so far that we have to come to a WEG WITH TELFORD signature petition?
How did you think that, do something with our serious complaint! Thanks On behalf of listeners from the Netherlands!

0 replies

Be the first to reply!

Reply